fbpx

Regulamin Hotelu

Dyrekcja Hotelu Mazowiecki** będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. 

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. 
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 
 3. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa najem pokoju. 
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 6. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia doby bez podania przyczyny. 
 7. Hotel Mazowiecki skategoryzowany jest do kategorii hotelu ** (dwugwiazdkowego). Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Informacja o wymaganiach wobec hotelu kategorii ** dostępna jest w Recepcji Hotelu. 
 8. Hotel ma obowiązek zapewnić: 
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa 
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu 
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę 
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa. 
  • inny pokój w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób załagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. 
 9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. 
 10. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 11. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, elektroniki albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu Recepcji. Depozyt jest usługą świadczoną dla Gości hotelu bezpłatnie. 
 12. Miejsca parkingowe wokół Hotelu są miejscami niestrzeżonymi, bezpłatnymi. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, a pozostawionego na miejscach parkingowych wokół hotelu. 
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających. 
 14. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji. 
 15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 
 16. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00-22.00. 
 17. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00. 
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. 
 19. W Hotelu obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH poza miejscami do tego wyznaczonymi. Osoby łamiące ten zakaz mogą podlegać karze pieniężnej w wysokości 500 PLN. Uruchomienie sygnalizacji pożarowej skutkującej przybyciem Straży Pożarnej będzie karane opłatą w wysokości 1000 PLN. 
 20. Hotel może odmówić kontynuacji świadczenia usługi dla gościa, który podczas pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie Hotelu. 
 21. Hotel może odmówić ponownego przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie Hotelu. 
 22. Przedmioty pozostawione przez gościa po jego wyjeździe mogą zostać odesłane pocztą na wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy od wyjazdu gościa. 

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU! 

Dyrekcja Hotelu Mazowiecki

Verified by MonsterInsights